Algemene Voorwaarden1.   Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de pedicure en de cliënt waarop de pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.   Inspanningen van de pedicure

De pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en de code voor de voetverzorger. De pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van een wijziging of aanvulling van een behandeling.

3.   Afspraken

De cliënt en de pedicure moeten verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de pedicure het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen vermeerderd met administratiekosten. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

4.   Betaling

De pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De pedicure vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Bij in gebreke blijven van betaling, kan de pedicure na de verlooptijd van de factuur en aanmaning, het openstaande bedrag ter incasso stellen aan een deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten komen geheel voor rekening van cliënt.

5.   Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet de pedicure vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem of op een klantenkaart. De pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de AVG.

6.   Geheimhouding

De pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7.   Aansprakelijkheid

De pedicure is niet aansprakelijk voor schade , van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De pedicure is niet aansprakelijk voor verlies , diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt. De pedicure zal zorgvuldig met uw eigendommen omgaan. De pedicure is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en is aangesloten bij de geschillencommissie via de brancheorganisatie ProVoet. De pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De pedicure meldt diefstal bij de politie.

8.   Garantie

De pedicure geeft de cliënt garantie van één week (7 dagen) op de verrichte behandeling en twee weken (14 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien: • De cliënt andere producten dan de door de pedicure geadviseerde heeft gebruikt. • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd. • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd. • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9.   Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de pedicure. De pedicure moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de pedicure en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever, mediator of klachtencommissie waarbij de pedicure is aangesloten.

10.   Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de pedicure het recht om de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11.   Recht

Op elke overeenkomst tussen de pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.